แผนบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนในสังกัด 102 โรงเรียน

อำเภอเมืองปทุมธานี

อำเภอคลองหลวง