ดาวโหลดเกียรติบัตร Obec Content Center

เกียรติบัตร Obec Content Center สำหรับผู้ผ่านการอบรม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการใช้งาน และประยุกต์ใช้สื่อการเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนhttps://drive.google.com/drive/folders/1tUtiS-fFq2JlI9tyohPWpUUy74G8kVSW