คณะกรรมการ Coaching ลงพื้นที่ให้คำแนะนำปรึกษา แก่ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานในรอบ 1 ปี ครั้งที่ 2

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง
ดร.กัมพล เจริญรักษ์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1 มอบหมายให้นายวิวัฒน์ สิรพัธน์โภคิน รอง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง เพื่อให้คำแนะนำปรึกษา แก่ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานในรอบ 1 ปี ครั้งที่ 2 โดยมีนางยุพิณ ประเสริฐกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ และนายถวิลวงษ์ ปินะสา ผอ.รร.วัดเวฬุวัน ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ การประเมินในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการประเมิน 6 ราย ดังนี้
1. นางสาวเอมอร เขียนขยัน ผอ.รร.บ้านคลองเจ้าเมือง
2. นางทิพวรรณ์ อ่วมทอง ผอ.รร.วัดมงคลพุการาม (หกเจริญอุปถัมภ์)
3. ว่าที่ร้อยตรีภูดิศ ควรระงับ
ผอ.รร.วัดจันทราราม
4. นายพุฒินันท์ แสงสิริวัฒน์ ผอ.รร.วัดบางนา
5. นางกันยากาญจน์ ศรีประเสริฐ ผอ.รร.วัดบัวขวัญ
6. นางสาวจันจิรา ทองสง่า ผอ.รร.สังฆรักษ์บำรุง
+8
ดูข้อมูลเชิงลึกและโฆษณา
โปรโมทโพสต์
<img class="x16dsc37" role="presentation" src="data:;base64, ” width=”18″ height=”18″ />
ความรู้สึกทั้งหมด

14