การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง
ดร.กัมพล เจริญรักษ์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 โดยมี ดร.ฉัฐอติพา แช่มชมดาว ผู้ทรงคุณวุฒิ และ ดร.จารุชา สมศรี ผอ.รร.คลองห้า (พฤกษชัฏฯ) ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ
การประเมินในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการประเมิน 6 ราย ดังนี้ 1. นางสาวเอมอร เขียนขยัน ผอ.รร.บ้านคลองเจ้าเมือง 2. นางทิพวรรณ์ อ่วมทอง ผอ.รร.วัดมงคลพุการาม (หกเจริญอุปถัมภ์) 3. ว่าที่ร้อยตรีภูดิศ ควรระงับ ผอ.รร.วัดจันทราราม 4. นายพุฒินันท์ แสงสิริวัฒน์ ผอ.รร.วัดบางนา 5. นางกันยากาญจน์ ศรีประเสริฐ ผอ.รร.วัดบัวขวัญ และ 6. นางสาวจันจิรา ทองสง่า ผอ.รร.สังฆรักษ์บำรุง