ประชุมการขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายธนกฤต แก้วนามไชย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการแก้ไขหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สถานีแก้หนี้ครูระดับเขตพื้นที่การศึกษา) เข้าร่วมการประชุมการขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานสถานีแก้หนี้ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เกิดสัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม
และเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับครูต่อไป
ณ ห้องประชุมบัวชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1