ประชุมคณะกรรมการ จัดทำคำขอตั้งงบประมาณ งบดำเนินงาน รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟ้า ประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. นายวิวัฒน์ สิรพัธน์โภคิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการ จัดทำคำขอตั้งงบประมาณ งบดำเนินงาน รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟ้า ประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1