ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียน แบบ สปช.2/28 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ลว. 15/1/2567

ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียน แบบ สปช.2/28 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ลว. 15/1/2567