ประกาศขายทอดตลาด อาคารเรียน สปช.105/29 โรงเรียนวัดนาวง ลว. 15/1/2567

ประกาศขายทอดตลาด อาคารเรียน สปช.105/29 โรงเรียนวัดนาวง ลว. 15/1/2567