0
โรงเรียนในสังกัด
0
ครูในสังกัด
0
นักเรียนในสังกัด
0
บุคลากรในสำนักงาน
Previous
Next

จดหมายข่าว

ประกาศสอบ บรรจุ แต่งตั้ง รับย้าย
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

การบริหารแผนงาน โครงการ และรายงานผลการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานประจำปี
1.1 ปีงบประมาณ 2563
1.2 ปีงบประมาณ 2564
1.3 ปีงบประมาณ 2565
1.4 ปีงบประมาณ 2566
รายงานผลการกำกับ ติดตาม
2.1 ปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน
2.2 ปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน
2.3 ปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
3.2 ปีงบประมาณ 2563
3.3 ปีงบประมาณ 2564
3.4 ปีงบประมาณ 2565

การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
1. ประจำปีงบประมาณ 2564
2. ประจำปีงบประมาณ 2565
3. ประจำปีงบประมาณ 2566
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
2.1 ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
3.1 ปีงบประมาณ 2563

3.2 ปีงบประมาณ 2564

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
1. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
1.1 ปีงบประมาณ 2563
1.2 ปีงบประมาณ 2564
1.3 ปีงบประมาณ 2565
1.4 ปีงบประมาณ 2566

2. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัน
การทุจริตประจำปี
2.1 ปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน
2.2 ปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน
3.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ประจำปี
3.1 ปีงบประมาณ 2563
3.2 ปีงบประมาณ 2564
3.3 ปีงบประมาณ 2565 

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มงาน

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ตารางปฏิบัติราชการ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1

6 จุดเน้น สพป.ปทุมธานี เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
    ถนนปทุมธานีเฉลิมพระเกียรติ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานี  รหัสไปรษณี 12000
ติดต่อ 02-5814481 / 02-5811885
E-mail : saraban_ptt1@ptt1.go.th
   
กดติดตามบน youtube channel : PTE1 CHANNEL