0
โรงเรียนในสังกัด
0
ครูในสังกัด
0
นักเรียนในสังกัด
0
บุคลากรในสำนักงาน
Previous
Next

จดหมายข่าว

ประกาศสอบ บรรจุ แต่งตั้ง รับย้าย
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
1. ประจำปีงบประมาณ 2564
2. ประจำปีงบประมาณ 2565
3. ประจำปีงบประมาณ 2566
4. ประจำปีงบประมาณ 2567

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
2.1 ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
3.1 ปีงบประมาณ 2563

3.2 ปีงบประมาณ 2564

1. แผนการจัดชื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
2. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
2.1. ข่าวการจัดชื้อจัดจ้าง
3. สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
3.1 ข้อมูลสรุปผลปีงบประมาณรอบ 6 เดือน
4. รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
4.1 ประจำปีงบประมาณ 2563
4.2 ประจำปีงบประมาณ 2565
4.3 ประจำปีงบประมาณ 2566

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
1. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
1.1 ปีงบประมาณ 2563
1.2 ปีงบประมาณ 2564
1.3 ปีงบประมาณ 2565
1.4 ปีงบประมาณ 2566
1.5 ปีงบประมาณ 2567

2. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัน
การทุจริตประจำปี
2.1 ปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน
2.2 ปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน
3.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ประจำปี
3.1 ปีงบประมาณ 2563
3.2 ปีงบประมาณ 2564
3.3 ปีงบประมาณ 2565
3.4 ปีงบปีะมาณ 2566

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
1. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ปี 64 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ปี 65
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ปี 66
2. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส
รายงานผลการดำเนินงาน ปี พ.ศ.2565
รายงานผลการดำเนินงาน ปี พ.ศ. 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มงาน

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ตารางปฏิบัติราชการ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1

6 จุดเน้น สพป.ปทุมธานี เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
    ถนนปทุมธานีเฉลิมพระเกียรติ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานี  รหัสไปรษณี 12000
ติดต่อ 02-5814481 / 02-5811885
E-mail : saraban_ptt1@ptt1.go.th
   
กดติดตามบน youtube channel : PTE1 CHANNEL